ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (A továbbiakban Nyilatkozat) tartalmazza a www.mobilehomes.hu domain néven elérhető weboldal valamint azon keresztül az Mobil Homes Hungary Kft (a továbbiakban mint Adatkezelő) jogi tevékenysége (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével –ideértve a kapcsolatfelvétel kezdeményezését is – a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a www.mobilehomes.hu weboldalon. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel felhasználó az info@mobilehomes.hu email címen keresztül léphet az Adatkezelővel kapcsolatba.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a webáruház használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel

1. ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatai:

név: Mobilhomes Hungary Kft.
székhely: 6724 Szeged, Makkos-erdő sor 9. fszt. 4.
e-mail: info@mobilehomes.hu
telefonszám: +36 50 550 9519
honlap: www.mobilehomes.hu

A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a  DotRoll Kft. Adatfeldolgozón keresztül a szolgáltatás biztosítása érdekében igénybevett domain-, és tárhelyszolgáltató (a továbbiakban Adatfeldolgozó) szerverein kerülnek tárolásra.
Az adatfeldolgozó adatai:

név: DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
e-mail: support@dotroll.com

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és adott esetben ezek munkavállalója ismerheti meg.

Az Adatkezelő, az Adatkezelő tagja és munkavállalói a felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi adat esetében titoktartásra kötelesek.

Az Adatfeldolgozó és munkavállalói az Adatkezelő utasítása szerint a tudomásukra jutott személyes adatokkal kapcsolatban titoktartásra kötelesek, azokat nem dolgozhatják fel, nem továbbíthatják, nem hozhatják nyilvánosságra, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

2. ADATKEZELÉS

2.1 A KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A Szolgáltatás használata személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételhez azonban bizonyos személyes adatok megadásához kötött. A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a kapcsolattartás felvételéhez. A kötelezően megadandó adatok az alábbiak:

felhasználónév,
e-mail cím,

Az „üzenet” mezőben a felhasználó opcionálisan adatokat adhat meg a kapcsolatfelvétel céljára vonatkozóan. Az üzenet mezőben megadott adatok jogszerűségéért és valóságtartalmáért a felhasználó felel. Az Adatkezelő, az Adatkezelő tagja és munkavállalói a felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi adat esetében titoktartásra kötelesek. Az adatszolgáltatás tehát a kapcsolatfelvétel vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A kapcsolatfelvétellel összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Amennyiben a felhasználóval megbízási jogviszony jön létre, úgy a kapcsolatfelvétellel összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval létrejött megbízási jogviszonyból eredő igények elévülésének idejéig terjed. Az előzőekben megjelölt adatkezelési időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek – kivéve azon adatokat melyek megőrzését jogszabály írja elő. Ezen adatok kezelése a jogszabályok által előírt határideig kerül sor. Mindemellett a 6.c) pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a kapcsolatfelvétellel összefüggésben keletkezett személyes adatainak törlését.

2.2 HONLAP-LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK KEZELÉSE
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Adatfeldolgozó szerverén. A felhasználók IP címeit az Adatkezelő illetve az Adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 “COOKIE”-K (SÜTIK) ÉS “WEB BEACON”-ÖK ELHELYEZÉSE, CÉLJA
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie, süti) telepít a felhasználó számítógépére. Ezek célja a honlap használatának megkönnyítése, a honlap látogatói számára a webes élmény és a hatékony információforrás elősegítése, a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzése és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítása.
A cookiek segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást).

Más cookiek célja az információgyűjtés avval kapcsolatban, hogy hogyan használják a látogatók a www.mobilehomes.hu honlapot. Ezek a sütik olyan információk elérését teszik lehetővé, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, milyen eszközt használt oldalaink megtekintésére, vagy mely földrajzi helyről tekintette meg az oldalakat, stb. Mindezek célja a honlap és a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása. A www.mobilehomes.hu honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása segítségével mérjük. A Google Analytics szolgáltatása cookiekkal kapcsolatos további tudnivalóiról a https://www.google.hu/intl/hu/analytics/ oldalon tájékozódhat.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Szolgáltatással összefüggésben az Adatkezelő által végzett adatkezelések célja:

a szolgáltatás hatékony nyújtása
a kapcsolatfelvétel elősegítése

4. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI
Az Adatkezelő, az adatkezelő tagja és munkavállalói a felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi adat esetében ügyvédi titoktartásra kötelesek. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával illetve a felhasználóval esetlegesen létrejövő megbízási szerződés teljesítése érdekében adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Adatkezelő kezelésébe került adatokra.

A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra.

Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

– Az Adatkezelő együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő a felhasználó által a www.mobilehomes.hu weboldalon keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó szerverén tárolja és minden olyan lépést megtesz, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy a felhasználó adatait biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása)

6. JOGOK GYAKORLÁSA
a) Tájékoztatás kérése
Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen arról, hogy az Adatkezelő (i) kezel-e a felhasználóra vonatkozóan adatot (ii) milyen adatot kezel a felhasználóra vonatkozóan (iii) honnan származik ez az adat, (iv) milyen célból és jogalapon kezeli Adatkezelő ezeket az adatokat (v) meddig, hol és hogyan kezeli ezeket az adatokat, (vi) kinek és milyen jogalapon továbbította Adatkezelő ezeket az adatokat, (vii) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
b) Személyes adatok helyesbítése
Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat Adatkezelő helyesbítse.
c) Személyes adatok törlése
Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatot Adatkezelő törölje. Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján a felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles Adatkezelő teljesíteni, és Adatkezelő a fenti adatokat a felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

A felhasználó kérelmét az adatkezelő a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, a felhasználó erre irányuló kérelmére Adatkezelő írásban megadja a kért tájékoztatást illetve javítja a hibás adatot valamint az Info tv. 6§ (5) bekezdésében foglalt esetek kivételével törli a személyes adatot.
Az adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

7. JOGORVOSLAT
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (NAIH, 1123, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.C.) fordulhat jogorvoslat végett.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy www.mobilehomes.hu weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.) tartalmazza.

8. MÓDOSÍTÁS
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.